THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
24-05-2020 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
23-05-2020 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
22-05-2020 82 TRÚNG SVIP SL: 82X2
21-05-2020 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
20-05-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
19-05-2020 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2
18-05-2020 42 TRÚNG SVIP SL: 42X3
17-05-2020 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
16-05-2020 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
15-05-2020 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
14-05-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
13-05-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
12-05-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
11-05-2020 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
10-05-2020 02 TRÚNG SVIP SL: 02X2