THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 211 TRÚNG SVIP 3C: 211
24-05-2020 779 TRÚNG SVIP 3C: 779
23-05-2020 991 TRÚNG SVIP 3C: 991
22-05-2020 298 TRÚNG SVIP 3C: 298
21-05-2020 738 TRÚNG SVIP 3C: 738
20-05-2020 265 TRÚNG SVIP 3C: 265
19-05-2020 600 TRÚNG SVIP 3C: 600
18-05-2020 554 TRÚNG SVIP 3C: 554
17-05-2020 380 TRÚNG SVIP 3C: 380
16-05-2020 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
15-05-2020 795 TRÚNG SVIP 3C: 795
14-05-2020 963 TRÚNG SVIP 3C: 963
13-05-2020 795 TRÚNG SVIP 3C: 795
12-05-2020 009 TRÚNG SVIP 3C: 009
11-05-2020 419 TRÚNG SVIP 3C: 419
10-05-2020 765 TRÚNG SVIP 3C: 765