THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 29 | 63 58 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 58
22-09-2021 21 | 19 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
21-09-2021 82 | 91 55 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 55
20-09-2021 00 | 68 23 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 68 23
19-09-2021 08 | 56 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 56 90
18-09-2021 84 | 17 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 71
17-09-2021 78 | 19 90 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 90
16-09-2021 97 | 32 65 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32X2 65
15-09-2021 82 | 92 72 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG LÔ: 92
14-09-2021 00 | 64 60 TRÚNG SL: 00 | TRÚNG XIÊN 2: 64 60
13-09-2021 32 | 77 23 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG LÔ: 23
12-09-2021 83 | 52 26 TRÚNG SL: 83X3 | TRÚNG LÔ: 26
11-09-2021 09 | 18 41 TRÚNG SL: 09 | TRƯỢT
10-09-2021 28 | 16 57 TRÚNG SL: 28X3 | TRÚNG XIÊN 2: 16 57
09-09-2021 73 | 41 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41
08-09-2021 99 | 58 03 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG LÔ: 58