THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 25 | 00 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
24-05-2020 73 | 56 57 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 56 57
23-05-2020 84 | 09 58 TRÚNG SL: 84X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 58
22-05-2020 92 | 30 09 TRƯỢT | TRƯỢT
21-05-2020 84 | 24 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 60
20-05-2020 12 | 31 61 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG LÔ: 61
19-05-2020 36 | 44 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
18-05-2020 32 | 90 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
17-05-2020 22 | 96 97 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 96 97
16-05-2020 18 | 30 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30X2 71
15-05-2020 41 | 31 56 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG XIÊN 2: 31X2 56
14-05-2020 70 | 66 90 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
13-05-2020 22 | 64 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64 88X2
12-05-2020 33 | 51 52 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 52
11-05-2020 64 | 97 55 TRÚNG SL: 64 | TRÚNG XIÊN 2: 97 55
10-05-2020 12 | 95 61 TRƯỢT | TRƯỢT