THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 24 | 77 49 TRƯỢT | TRÚNG ST: 77 49
22-09-2021 73 | 99 73 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG ST: 99 73X2
21-09-2021 92 | 19 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
20-09-2021 19 | 19 31 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG ST: 19X3 31
19-09-2021 47 | 46 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
18-09-2021 01 | 71 47 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG ST: 71 47X2
17-09-2021 20 | 15 66 TRƯỢT | TRÚNG ST: 15 66
16-09-2021 94 | 84 74 TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 84
15-09-2021 65 | 14 30 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 14 30
14-09-2021 58 | 84 74 TRƯỢT | TRÚNG ST: 84X3 74
13-09-2021 48 | 30 83 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG ST: 30 83
12-09-2021 59 | 41 62 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2021 53 | 58 15 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 58
10-09-2021 29 | 87 12 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
09-09-2021 24 | 40 16 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG LÔ: 40
08-09-2021 49 | 44 50 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50