THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG BT: 75
24-05-2020 79 | 86 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 86
23-05-2020 81 | 31 TRÚNG LÔ: 81X2 | TRÚNG BT: 31
22-05-2020 98 | 12 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 12
21-05-2020 28 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
20-05-2020 65 | 88 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 88
19-05-2020 10 | 43 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 43
18-05-2020 44 | 10 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10
17-05-2020 80 | 35 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 35X2
16-05-2020 46 | 52 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 52
15-05-2020 95 | 59 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG BT: 59
14-05-2020 52 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46X2
13-05-2020 95 | 38 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
12-05-2020 19 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
11-05-2020 19 | 81 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 81
10-05-2020 65 | 42 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 42