THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 211 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG 3C: 211
24-05-2020 69 | 779 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 779
23-05-2020 80 | 990 TRƯỢT | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 298 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG 3C: 298
21-05-2020 37 | 748 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 74 | 265 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 265
19-05-2020 00 | 610 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 553 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 381 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
16-05-2020 46 | 147 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-05-2020 84 | 795 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 795
14-05-2020 63 | 973 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
13-05-2020 94 | 795 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 795
12-05-2020 19 | 009 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 009
11-05-2020 19 | 419 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 419
10-05-2020 65 | 766 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT