THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 285 | 38 TRÚNG 3C: 285 | TRƯỢT
14-01-2021 338 | 95 TRÚNG 3C: 338 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 769 | 61 TRÚNG 3C: 769 | TRƯỢT
12-01-2021 592 | 69 TRÚNG 3C: 592 | TRƯỢT
11-01-2021 508 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
10-01-2021 145 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 063 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90X2
08-01-2021 727 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61
07-01-2021 853 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
06-01-2021 402 | 19 TRÚNG 3C: 402 | TRÚNG SL: 19X2
05-01-2021 376 | 98 TRÚNG 3C: 376 | TRÚNG SL: 98X2
04-01-2021 978 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2
03-01-2021 132 | 62 TRÚNG 3C: 132 | TRƯỢT
02-01-2021 691 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
01-01-2021 886 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
31-12-2020 040 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2